Disclaimer voor www.flexsail.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.flexsail.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Flexsail.
In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt
of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken
volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Flexsail is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Flexsail.

Geen garantie op juistheid

Voor alle informatie en de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit. Fouten die daarbij ontstaan vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Flexsail te mogen claimen of te veronderstellen.

Flexsail streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Flexsail aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.flexsail.nl op deze pagina.

Menu